- 03191 - ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี” - ศน.สุนีย์ สงพะโ ยม - [29 พ.ย. 2556] - (25 / 0)
- 03190 - ครูวิทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศน.สุนีย์ - [16 ก.ย. 2556] - (32 / 0)
- 03189 - ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่ผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการฯ NOS - ศน.สุนีย์ - [12 ก.ย. 2556] - (40 / 0)
- 03188 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ “สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก”ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ - ศน.สุนีย์ - [5 ส.ค. 2556] - (49 / 0)
- 03187 - เรื่อง ขอบคุณ - ศน.สุนีย์ - [21 ก.ค. 2556] - (64 / 0)
- 03186 - อบรม ETV ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศน.สุนีย์ - [20 ก.ค. 2556] - (39 / 0)
- 03185 - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง Micro SC - ศน.จิระ เรืองคล้าย - [9 ก.ค. 2556] - (64 / 2)
- 03184 - อบรมวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล(ETV)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศน.สุนีย์ - [7 ก.ค. 2556] - (39 / 0)
- 03183 - ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ “สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก” ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ - ศน.สุนีย์ - [7 ก.ค. 2556] - (71 / 0)
- 03182 - ผลการประกวดเรียงความ “ เมืองสงขลาเก่าฝั่งบ่อยาง” - ศน จิระ เรืองคล้าย - [29 มิ.ย. 2556] - (134 / 0)